Všeobecné obchodní podmínky

Majitel a provozovatel (dále prodávající)
Vendula Šrámková
tel: 736485065
email: vendula@vendulasramkova.cz                                         

IČO: 07808411

Registrován: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna
zodpovědná osoba: Bc. Vendula Šrámková

1. Všeobecné ustanovení

Spotřebitel, klient (dále kupující), který objednává služby u provozovatele písemně emailem na vendula@vendulasramkova.cz nebo telefonicky na čísle 736485065 akceptuje níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné a kupující i prodávající se jimi řídí.

2. Daňový doklad

Daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje zákonem stanovené penzum náležitostí. Vystavený daňový doklad je současně záručním listem.

3. Kupní smlouva

Objednávka učiněná kupujícím e-mailem vendula@vendulasramkova.cz či telefonicky na čísle 736485065, je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednané služby (poskytnutí kurzu, individuálního poradenství či odborné konzultace).
Spotřebitel může od návrhu smlouvy odstoupit (smlouvu stornovat) a to do 24 h před předem domluvenou schůzkou. V případě pozdějšího stornování objednávky bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na možné individuální řešení storno objednávek.

Objednáním služeb (emailem či telefonicky) kupující současně vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

4. Objednání služeb

Kupující si může služby individuálního poradenství, doprovodu k porodu či kurz objednat buď písemně a to  emailem na výše uvedenou adresu nebo telefonicky na výše uvedeném čísle. V případě písemného objednání je nutné vyčkat na písemné potvrzení dohodnutého termínu.

5. Úhrada za kurz, individuální poradenství či odborné poradenství

Úhrada za kurz, individuální poradenství či odborné poradenství bude probíhat po poskytnutí těchto služeb a to hotově na základě vystavení daňového dokladu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet na základě zaslané faktury.

Bankovní spojení: MONETA Money Bank: 
Číslo účtu: 227776903/0600

6. Zpracování osobních údajů

Objednáním individuálních služeb vyjadřuje kupující souhlas s všeobecnými podmínkami a uděluje souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů pro účely administrativy. Tento souhlas může kupující kdykoli zrušit zasláním písemného sdělení na email vendula@vendulasramkova.cz. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje jeho klientů nebudou poskytovány dalším osobám či subjektům, ani s nimi nebude jinak obchodně nakládáno.

7. Zrušení objednávky služeb, storno podmínky a reklamace

V případě, že si objednané služby individuálního poradenství, kurzu či odborné poradenství bude chtít zrušit, může tak učinit bezplatně a to do 24 hodin před domluvenou schůzkou. V opačném případě bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50 % předpokládaného času, který by u něj poradkyně strávila. Průměrný čas poradenství je 2 hodiny. 

Nebude-li kupující s individuálními službami, které si objednal spokojen, tuto skutečnost oznámí do 10 dnů od konání akce písemně s vysvětlením a uvedením důvodů nespokojenosti na email vendula@vendulasramkova.cz. Veškeré reklamace a stížnosti jsou posuzovány prodávajícím individuálně a následně řešeny. Prodávající podá kupujícímu vyrozumění do 30 dnů od podání stížnosti.

8. Kurzy Jemného Zrození

Kurzy Jemného Zrození se řídí obchodními podmínkami Jemného Zrození dostupnými na www.jemnezrozeni.cz 

9. Doprovod u porodu

Podmínky doprovodu u porodu na základě objednání některého z poskytovaných balíčků se řídí samostatnou písemnou smlouvou uzavřenou po dohodě o spolupráci.

10. Odpovědnost za realizaci a důsledky realizace

Rady, informace, dovednosti a doporučení, které klienti získají ať už na základě kurzu (osobního, online či video kurzu) mají pouze informační charakter a nejsou poskytované zdravotníkem a nejsou ani zdravotnickým doporučením. Za realizaci a důsledky realizace jsou zodpovědní klienti.